องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
  ชื่อ +  นายสายชล  คนโต
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
 
  ชื่อ +
นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
  ชื่อ +
 นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  ตำแหน่ง +
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
  ตำแหน่ง +
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสายชล  คนโต
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
  ชื่อ + นางธนวดี  ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th