องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 


  ประกาศ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.โคคลาน พ.ศ.2564[วันที่ 6 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 35]
 
  การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)[วันที่ 28 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 31 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 15]
 
  ขอเชิญชวนทุกท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ กับ อบต.โคคลาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำป[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC[วันที่ 7 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 150]
 
  อัตราภาษีป้ายใหม่[วันที่ 4 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 133]
 
  - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 25 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 41]
 
  - โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [วันที่ 18 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 35]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์[วันที่ 3 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัด/สำนักสงฆ์/ศูนย์ปฏิบัติธรรม[วันที่ 3 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ สุขภาพจิต[วันที่ 5 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 2411]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 5 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 871]