องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นายอิศวร งามสอน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-3726-9939
  อีเมล์ +   admin@ko-klan.go.th
 

  ชื่อ +  นางสำรวย จารัตน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
 
  ชื่อ +
นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัด อบต.โคคลาน
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 

  ชื่อ +
 นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา
  ตำแหน่ง +
 หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
  ตำแหน่ง +
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
  ชื่อ + นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง 
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th
 
 
  ชื่อ + นางธนวดี  ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โทรศัพท์ +  0-3726-9939
  อีเมล์ +  admin@ko-klan.go.th